Báo cáo nào cho biết khách hàng mất bao lâu để chuyển đổi sau khi tương tác với quảng cáo?

Báo cáo nào cho biết khách hàng mất bao lâu để chuyển đổi sau khi tương tác với quảng cáo?

  • Tương tác đầu tiên
  • Chiều dài đường
  • Đường dẫn đến chuyển đổi
  • Thời gian trễ

Câu trả lời đúng là: Trễ thời gian

Giải thích : Báo cáo Trễ thời gian cho biết khoảng thời gian (tính theo ngày) đã trôi qua giữa lần hiển thị đầu tiên của người dùng (nhấp chuột hoặc hiển thị) và chuyển đổi tiếp theo của họ. Bạn có thể sử dụng báo cáo Trễ thời gian để biết quảng cáo của bạn đang thúc đẩy chuyển đổi hoặc doanh thu nhanh chóng và hiệu quả như thế nào.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/2823712