Bạn có thể tìm thấy (các) ID trang web ở đâu trong Campaign Manager để đẩy các vị trí lên Display & Video 360?

Bạn có thể tìm thấy (các) ID trang web ở đâu trong Campaign Manager để đẩy các vị trí lên Display & Video 360?

  • Trong cài đặt Quản trị tài khoản Campaign Manager
  • Trong thư mục trang dưới thuộc tính
  • Trong thuộc tính của nhà quảng cáo, trong Trang đích
  • Bên cạnh tên trang web được liên kết trong Chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Bên cạnh tên trang web được kết hợp trong Chiến dịch

Giải thích: Các trang web Campaign Manager là một hoặc nhiều trang web Campaign Manager cần được liên kết với nhà quảng cáo này. Xin lưu ý, chỉ các vị trí (và quảng cáo) trong các trang web này mới có sẵn trong Display & Video 360.