Ba quy trình công việc nào có thể được sử dụng để thực hiện chỉnh sửa hàng loạt? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Ba quy trình công việc nào có thể được sử dụng để thực hiện chỉnh sửa hàng loạt? (chọn ba) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Chế độ xem được lọc Campaign Manager
  • Nút Chỉnh sửa Nhiều
  • Tải lên bảng tính chiến dịch
  • API quản lý và báo cáo DCM / DFA

Câu trả lời đúng là:

  • Nút Chỉnh sửa Nhiều
  • Tải lên bảng tính chiến dịch
  • API quản lý và báo cáo DCM / DFA

Giải thích: Nút “Chỉnh sửa Nhiều” cho phép bạn chỉnh sửa nhiều hàng cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể muốn áp dụng cùng một ngày bắt đầu cho một số quảng cáo và quảng cáo hoặc thay đổi tên trong suốt chiến dịch của mình bằng cách sử dụng công cụ tìm và thay thế.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/campaignmanager/answer/6072488

Giải thích: Bảng tính chiến dịch là một bảng tính các chỉ định quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Bạn có thể sử dụng bảng tính này để xem và quản lý chi tiết buôn bán. Nó bao gồm nhiều thuộc tính chính của quảng cáo, quảng cáo, trang web và vị trí.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/dcm/answer/2704625

Giải thích: API quản lý và báo cáo DCM / DFA cung cấp quyền truy cập có lập trình vào Báo cáo. Điều này đặc biệt hữu ích để tự động hóa các quy trình lặp lại và để tích hợp Campaign Manager với các hệ thống của bên thứ ba.