“API báo cáo và quản lý quảng cáo DCM / DFA” có thể trực tiếp thực hiện hai nhiệm vụ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

“API báo cáo và quản lý quảng cáo DCM / DFA” có thể trực tiếp thực hiện hai nhiệm vụ nào? (chọn hai) Chọn Tất cả Câu trả lời Đúng

Tải lên chuyển đổi và Tùy chỉnh báo cáo là hai nhiệm vụ mà “API báo cáo và quản lý DCM / DFA” có thể trực tiếp thực hiện.

  • Tải xuống tệp nhật ký truyền dữ liệu
  • Tùy chỉnh cảnh báo xác minh
  • Tải lên chuyển đổi
  • Tùy chỉnh báo cáo

Câu trả lời đúng là: Tùy chỉnh báo cáo và Tải lên chuyển đổi

Giải thích: API quản lý và báo cáo DCM / DFA là một API REST trung lập với ngôn ngữ cung cấp quyền truy cập có lập trình vào Báo cáo. API này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng để quản lý hiệu quả quy trình quản lý và báo cáo kết hợp, đồng thời đặc biệt hữu ích để tự động hóa các quy trình lặp lại và để tích hợp Campaign Manager với các hệ thống của bên thứ ba. Nó cũng cho phép bạn tải lên và chỉnh sửa chuyển đổi.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/dcm/answer/2835059